MeYouWeDo verbindt

Sustainable Development Goals
en
Inner Development Goals.

Heeft het waarde voor mij?
…voor jou?
…voor ons allemaal,
ook voor de natuur?

groep – organisatie – systeem – samenleving – planeet

Inner Development Goals

Innerlijke ontwikkeling is cruciaal voor mensen om zich te kunnen handhaven te midden van onzekerheid en snelle verandering. Het is een levenslang, rommelig proces, gekenmerkt door tegenslagen en doorbraken. Niet iets dus, wat je kunt meten of zien als een lineaire route naar perfectie.

In dit proces kunnen bijvoorbeeld ‘denk-capaciteiten’ zoals ‘perspectief nemen’, ‘complexiteitsbewustzijn’ en ‘zinvol begrijpen’ ons helpen om een grotere nuance vast te houden, ambiguïteit te tolereren en te navigeren bij complexiteit. Vaardigheden in het ‘zijn-domein’ als ‘innerlijk kompas’, ‘integriteit’, ‘authenticiteit’ en ‘zelfbewustzijn’ rusten ons uit om diepere drijfveren te verkennen. ‘Relatie-kwaliteiten’ als ‘verbondenheid’, ‘empathie en mededogen’ en ‘nederigheid’ raken aan intrinsieke waarden.

Alle vaardigheden en kwaliteiten zijn aspecten van hele mensen in unieke culturele omgevingen en voortdurend in beweging en wisselwerking. Geen enkele vaardigheid staat op zichzelf of kan succesvol worden ontwikkeld in isolatie. Hoewel ze onafscheidelijk zijn van elkaar, zijn alle vaardigheden aspecten van geïntegreerde menselijke systemen – zowel individueel als collectief. Ze vereisen bepaalde faciliterende omstandigheden – omgevingen, geleefde ervaringen en manieren van kijken – om tot stand te komen. Het is pas in relatie en door actie dat innerlijke kwaliteiten tot uiting komen en zich verder zullen ontwikkelen. Bovendien is innerlijke ontwikkeling een collectief en cultureel proces dat bijna altijd tot uiting komt in de gemeenschap.

De IDG’s zijn vooral communicatietools om de aandacht te vestigen op innerlijke ontwikkeling. De relatieve neutraliteit is één van de grootste krachten en vormt de basis voor zijn verbindende capaciteit tussen culturen en tradities. Je kunt ze beschouwen als een aanvulling op cultureel en historisch ingebedde ondersteuning voor menselijke ontwikkeling. Aangezien transformerende capaciteiten een open, ontvankelijke en faciliterende cultuur nodig hebben om naar voren te komen, moeten individuele capaciteiten en culturele ondersteuning voor die capaciteiten parallel groeien. Innerlijke ontwikkeling is een collectief en cultureel proces dat uiteindelijk tot uiting komt in de gemeenschap ten dienste van een breder algemeen welzijn.

MeYouWeDo is betrokken bij de ontwikkeling van de Inner Development Goals en heeft de gemeenschap zien groeien van enkele tientallen co-creators tot een wereldwijd netwerk van experts, wetenschappers, practitioners en organisaties.

De 5 dimensies met 23 vaardigheden en kwaliteiten

Wat kan ik zelf doen?
Bij MeYouWeDo hebben we een aantal werkmethoden om op speelse wijze de Inner Development Goals te ontdekken en je verder te ontwikkelen. link naar blogpost over IDGs
Er is een actieve gemeenschap die tools en ervaringen deelt. link naar idg.tools website
 Lees het volledige Engelstalige rapport “Inner Development Goals: Background, method and the IDG framework” via deze link.

start all closed
1. Zijn
2. Denken
3. Verbinden
4. Samenwerken
5. Handelen

Relatie tot Zelf

Door ons innerlijk leven te cultiveren en onze verbinding met gedachten, gevoelens en lichaam te ontwikkelen en te verdiepen, kunnen we aanwezig zijn, bewust en neutraal, wanneer we geconfronteerd worden met complexiteit.

start all closed
1.1 Innerlijk kompas
1.2 Integriteit en Authenticiteit
1.3. Openheid en Leergierigheid
1.4. Zelfbewustzijn
1.5. Bewuste aanwezigheid

Een diep gevoel van verantwoordelijkheid, en toewijding aan waarden en doelen die het grotere geheel ten goede komen.

Betrokkenheid en het vermogen om te handelen vanuit oprechtheid, eerlijkheid en integriteit.

Een basishouding van nieuwsgierigheid en de bereidheid om kwetsbaar te zijn, verandering te omarmen en te groeien.

Het vermogen om te reflecteren op eigen gedachten, gevoelens en verlangens; het hebben van een realistisch zelfbeeld en het vermogen om zichzelf te reguleren.

Vermogen om in het hier en nu te zijn, zonder oordeel en zonder verwachting.

Cognitieve kwaliteiten en vaardigheden

Het ontwikkelen van cognitieve kwaliteiten en vaardigheden middels verschillende perspectieven, het evalueren van informatie en de wereld te ervaren als een onderling verbonden geheel als basis voor verstandige besluitvorming.

start all closed
2.1 Kritisch denkvermogen
2.2 Complexiteitsbewustzijn
2.3. Perspectieve vaardigheden
2.4. Betekenisgeving
2.5. Langetermijn oriëntatie en visievorming

Vaardigheid in het kritisch beoordelen en valideren van standpunten, feiten en plannen.

Inzicht in en vaardigheden in het werken met complexe en systemische omstandigheden en verbanden.

Vaardig in het zoeken naar, begrijpen van en actief gebruik maken van inzichten vanuit contrasterende perspectieven.

Vaardigheden in het zien van patronen, het structureren van het onbekende en het bewust kunnen creëren van verhalen.

Langetermijn oriëntatie en het vermogen om visies in relatie tot het grotere geheel te formuleren en zich hieraan te blijven verbinden.

Zorgen voor anderen en de wereld

Waardering, zorg en verbondenheid met anderen, zoals buren, toekomstige generaties of de biosfeer, helpt ons rechtvaardige en duurzame systemen en samenlevingen voor iedereen te creëren.

start all closed
3.2 Verbondenheid
3.3. Nederigheid
3.1 Waardering
3.4. Empathie en compassie

Verbinden met anderen en met de wereld vanuit een basisgevoel van waardering, dankbaarheid en vreugde.

Een scherp gevoel hebben van verbondenheid met en/of deel uitmaken van een groter geheel, zoals een gemeenschap, de mensheid of een wereldwijd ecosysteem.

In staat zijn om te handelen in overeenstemming met de behoeften van de situatie zonder zich zorgen te maken over het eigen belang.

Vermogen om met vriendelijkheid, empathie en mededogen met anderen, zichzelf en de natuur om te gaan en daaraan gerelateerd lijden aan te pakken.

Sociale vaardigheden

Om vooruitgang te boeken met gedeelde en verschillende belangen, dienen we ons vermogen te ontwikkelen om belanghebbenden vanuit verschillende waarden, vaardigheden en competenties mee te nemen en een veilige ruimte te bieden voor verbinding en communicatie.

start all cosed
4.2 Co-creatie vaardigheden
4.3. Inclusieve mindset en interculturele vaardigheden
4.4. Vertrouwen
4.5. Vaardigheden om anderen in beweging te krijgen
4.1 Communicatievaardigheden

Vermogen om echt naar anderen te luisteren, een authentieke dialoog te bevorderen, eigen standpunten vaardig te bepleiten, conflicten constructief te benaderen en communicatie aan te passen aan diverse groepen.

Om voortgang te boeken op gebied van gedeelde zorgen, dienen we ons vermogen om belanghebbenden met verschillende waarden, vaardigheden en competenties te betrekken, een veilige plek te bieden en in contact te zijn.

Bereidheid en vaardigheid tonen om diversiteit te omarmen, en mensen en groepen met verschillende visies en achtergronden mee te nemen.

Het vermogen om vertrouwen te tonen en om vertrouwensrelaties te creëren en te onderhouden.

Vaardigheden om anderen te inspireren en te mobiliseren om zich in te zetten voor gemeenschappelijke doelen.

Verandering teweeg brengen

Kwaliteiten zoals moed en optimisme helpen ons om waarachtige autoriteit te verkrijgen, oude patronen te doorbreken, originele ideeën te genereren en met volharding te handelen in onzekere tijden.

start all closed
5.1 Moed
5.2 Creativiteit
5.4. Doorzettingsvermogen
5.3. Optimisme

Het vermogen om te staan voor onze waarden, beslissingen te nemen, doortastend op te treden en, indien nodig, bestaande structuren en zienswijzen uit te dagen en te ontwrichten.

Het vermogen om originele ideeën te genereren en te ontwikkelen, te innoveren en bereid te zijn conventionele patronen te doorbreken.

Het vermogen om een gevoel van hoop, een positieve houding en vertrouwen in de mogelijkheid van zinvolle verandering vast te houden en uit te dragen.

Het vermogen om zich te blijven inzetten en vastberaden en geduldig te blijven, zelfs wanneer het lang duurt voor de inspanningen vruchten afwerpen.

/* autoplay video */ /* mycelium integration */